แจ้งปิดระบบ Plearn Shop

เนื่องจากปิดตรวจนับสินค้าประจำไตรมาส

เปิดให้บริการอีกครั้ง
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564

แจ้งปิดระบบ Plearn Shop

เนื่องจากปิดตรวจนับสินค้าประจำไตรมาส

เปิดให้บริการอีกครั้ง
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564

เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์
โรงเรียนเพลินพัฒนาอย่างเป็นทางการ

ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบซื้อสินค้า online ร้าน Plearn Shop

โรงเรียนเพลินพัฒนาทำแบบสำรวจนี้ขึ้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ให้เป็นที่พึ่งพอใจของท่าน จึงขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ม

ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานระบบซื้อสินค้า online ร้าน Plearn Shop

โรงเรียนเพลินพัฒนาทำแบบสำรวจนี้ขึ้น
เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ให้เป็นที่พึ่งพอใจของท่าน
จึงขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ม