รับสินค้า โดย

Drive Thru

เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณ เพื่อนัดรับสินค้าที่โรงเรียน