Brakepage (after)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

Plearn Shop

Plearn Shop

เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์
โรงเรียนเพลินพัฒนาอย่างเป็นทางการ
ลงทะเบียน > เลือกซื้อสินค้า > โอนเงินและแจ้งชำระเงิน > รับสินค้า

1 – 19 มีนาคม 2564
เริ่มจำหน่ายสินค้า (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
ช่วงทดลองใช้งาน หากพบปัญหา กรุณาติดต่อธุรการกลาง
โทร. 02 885 2670 ถึง 5 ต่อ 0, 500
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

1 – 19 มีนาคม 2564
เริ่มจำหน่ายสินค้า
(สินค้ามีจำนวนจำกัด)
ช่วงทดลองใช้งาน
หากพบปัญหา
กรุณาติดต่อธุรการกลาง
โทร. 02 885 2670 ถึง 5
ต่อ 0, 500
วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 8.00-17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


20 มีนาคม – 4 เมษายน 2564

ปิดเพื่อพัฒนาระบบ (งดจำหน่าย)

20 มีนาคม ถึง
4 เมษายน 2564

ปิดเพื่อพัฒนาระบบ
(งดจำหน่าย)

5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จำหน่ายสินค้าเต็มรูปแบบ

5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จำหน่ายสินค้า
เต็มรูปแบบ